aankoopgids:
Cardoen 39999
segment:
segment: 

Volkswagen
Tiguan Allspace
TSI life 7pl. OPF 150 AT

nieuw (ingeschreven), benzine, 0 km, automaat, 08.2022

ID nummer
233652
delen met vrienden mail

Cardoenprijs *  39.999

Cardoenprijs *  41.499

(1) = minimum overnamebedrag bij inruil van je oude auto

financiering auto
 Online een optie nemen?

nieuw (ingeschreven), benzine, 0 km, automaat, 08.2022

  1. *Cardoen voordeel: voordeel = cardoenprijs (incl. overnamepremie) tov cataloogprijs
  2. *Cardoen prijs: all-in prijs bij inruil van je oude auto - vermelde prijzen zijn incl. BTW, maar excl. wettelijke kit t.w.v. €199.
  3. Foto’s ter illustratie, niet contractueel bindend.


Een vraag over deze auto?

Bel ons

Wil je graag meer info over deze auto?
Bel dan gratis naar 0800 17 023

Bereikbaar van maandag tot zondag van 10u tot 18u

Wij bellen jou op

Vragen over de aankoop van deze auto? Wij bellen je op wanneer het jou past!

service +

gedaan met onverwachte autokosten !

Voor een vast maandbedrag neemt Cardoen alle kosten voor onderhoud en herstelling op zich. Bovendien geniet je van volgende voordelen:

7 jaar GRATIS pechverhelping inclusief:
  • 24u op 24 pechverhelping in België & Europa (34 landen)
  • slepen van je auto (indien nodig)
GRATIS  vervangwagen voor max 5 dagen
    bij herstelling van 1 dag of langer
GRATIS  reisbijstand wereldwijd
GRATIS  klaarmaken van je auto voor technische keuring  
    (keuringskosten zelf niet inbegrepen)
GRATIS  wissel winter- naar zomerbanden en omgekeerd  
    (indien je je banden bij Cardoen kocht)
 
meer weten? neem gerust contact met ons op, we helpen je graag!
maandtarief voor deze nieuwe auto vanaf
56.00

 

verlengde waarborg

language) { case "nl": ?>

waarborg

je zekerheid tegen grote onkosten

Na de aankoop van een nieuwe auto heb je bij Cardoen recht op 2 jaar waarborg. Deze 2 jaar beginnen te lopen vanaf de dag van de aflevering van de auto. Koop je een bijna nieuwe auto bij Cardoen, dan heb je recht op 1 jaar waarborg. Wil je met je nieuwe auto 7 jaar zonder zorgen rijden dan kan je tussen de verlengde waarborg of een Service + contract kiezen.

Wat is er inbegrepen in de waarborg?

De waarborg dekt alle onderdelen (slijtage onderdelen niet inbegrepen) en het uurloon voor fabricagemankementen aan nieuwe en jong gebruikte auto’s.

Wat valt er niet onder de waarborg?

Schade door slijtage valt niet onder de waarborg. Denk hierbij aan het vervangen van banden,  remmen, koppeling,… Deze krijgen tijdens hun bestaan veel te verduren en verslijten dan ook door een normaal gebruik van de auto. Ook onderdelen die onderhoud gerelateerd zijn (olie, filters, bougies,..) vallen niet onder waarborg. Wens je dit wel, maak dan zeker eens kennis met onze Service + formule.

Schade door een ongeval, glasbreuk, eigen schade of fout gebruik van de auto vallen ook niet onder de waarborg.

Wat moet ik doen als ik een defect opmerk?

Als je merkt dat er iets niet klopt aan de wagen (een lampje dat gaat branden, een vreemd geluid tijdens het rijden), dan is het uiterst belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de dienst naverkoop van Cardoen. De contactgegevens van de verschillende vestigingen vind je hier. Als je buiten de openingstijden hulp nodig hebt, kan je terecht bij Touring als je daarvoor ingeschreven bent. Twijfel je over iets? Dan is het aangeraden om even contact op te nemen. Een klein probleem is snel opgelost. Maar een klein probleem kan door nalatigheid uitgroeien tot een groot probleem.

Verlengde waarborg

De verlengde waarborg start na afloop van de wettelijke waarborg en loopt 5 jaar of tot 150 000 km op de teller. Voor een eenmalige bijdrage van 499 euro kan je genieten van 5 jaar extra garantie. In totaal heb je dan dus 7 jaar waarborg op je nieuwe auto. Een voorwaarde om van deze interessante formule te kunnen genieten is dat je je auto onderhoudt zoals een goede huisvader en dit in het netwerk van Cardoen. Volg dus netjes de voorschriften van de fabrikant en werp geregeld een blik op je olie, bandenspanning etc.. Een terugkerende herinnering in je digitale agenda kan hier bij helpen.  Bij de verlengde waarborg is er eenmalige een franchise van 500 euro.

Net zoals bij de wettelijke waarborg valt schade te wijten aan fout gebruik, glasbreuk, vandalisme, ongevallen of grove nalatigheid niet onder de dekking van een verlengde waarborg. Heb je een wagen van het type 4x4 dan wordt schade door “off-road” gebruik niet gedekt. Het dakmechanisme van cabrio’s valt ook niet binnen de verlengde waarborg. Niet van toepassing op wagens met meer dan 163pk.

Heb je liever geen franchise van 500 euro? Wil je genieten van een verlengde waarborg maar wil je niet in één keer 499 euro ophoesten? Wil je genieten van een gratis vervangwagen bij herstellingen langer dan 1 dag? Wil je 7 jaar gratis reisbijstand en pechverhelping in België en Europa (34 landen)? Klaarmaken voor de keuring: ook dat kan Cardoen voor je regelen. Heb je meermaals “Ja” geantwoord op deze vragen, dan is Service + zeker iets voor jou. Je kan al genieten van dit aantrekkelijke onderhoudscontract vanaf 39 euro per maand.   

Ik heb nog steeds een vraag!

Heb je nog steeds een specifieke vraag waarop je hier geen antwoord vindt? Neem dan hier contact op met onze dienst naverkoop die het dichtste bij jou is .

Garantie

votre assurance contre les frais imprévus !

Cardoen vous offre une garantie de 2 ans à l’achat d’une nouvelle voiture. La garantie de 2 ans est effective dès le jour de la livraison de la voiture. Chez Cardoen, une garantie de 1 an vous est offerte à l’achat d’une occasion récente. Si vous voulez rouler avec votre nouvelle voiture pendant 7 ans sans tracas, vous avez la possibilité de choisir entre une prolongation de la garantie ou un contrat Service +.

Que couvre par la garantie ?

La garantie couvre toutes les pièces (pièces d’usure non comprises) et les frais d’intervention pour tous défauts de fabrication des voitures neuves et d'occasion.

Quest-ce qui nest pas couvert par la garantie ?

Les dommages dus à l’usure normale ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces d’usures comprennent entres autres les pneus, les freins, l’embrayage, ... Ceux-ci sont fortement sollicités pendant leur existence et donc s’usent en raison de l’utilisation normale de la voiture. Les pièces remplacées lors des entretiens périodiques (huile, filtres, bougies, etc.) ne sont pas non plus couvertes par la garantie. Vous souhaitez qu’elles soient incluses ? Alors faites vite connaissance avec notre formule Service +.

Les dommages occasionnés par un accident, bris de glaces, des dommages propres ou une mauvaise utilisation de la voiture ne sont pas couverts par la garantie.

Que dois-je faire si je constate un défaut ?

Si vous constatez un défaut à la voiture (une lumière qui s’allume, un bruit étrange lorsque vous conduisez), n’attendez pas et prenez directement contact avec le service après-vente de Cardoen. Vous trouverez les coordonnées des différents centres ici. Vous avez besoin d’une assistance en dehors des heures d’ouverture ? Touring est là pour vous aider à condition d’avoir souscrit ce service. Vous avez des doutes ? Contactez-nous en toute sécurité. Un petit problème est toujours rapidement résolu. Mais en le négligeant, un petit problème peut vite devenir un gros problème.

La prolongation de la garantie

La prolongation de la garantie débute à l’expiration de la garantie légale, pour une durée de 5 ans ou 150 000 km au compteur. Moyennant un paiement unique de 499 euros, vous pouvez profiter de 5 ans de garantie supplémentaire. Vous bénéficiez au total d’environs 7 ans de garantie (en fonction de la date d’inscription) sur votre nouvelle voiture. Une condition pour profiter de cette formule unique est d’entretenir votre voiture comme un bon père de famille et dans le réseau Cardoen. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant, contrôlez régulièrement le niveau d’huile, la pression des pneus, etc. Un rappel récurrent dans votre agenda numérique peut vous aider.  Une franchise unique de 500 euros est appliquée dans le cadre de la prolongation de la garantie. Comme pour la garantie légale, les dommages résultant d’une mauvaise utilisation, de bris de glace, de vandalisme, d’accidents ou de négligence grave ne sont pas couverts par la prolongation de la garantie. Si vous possédez un véhicule 4x4, les dommages encourus par son utilisation tout terrain ne sont pas couverts. Le mécanisme de toit des cabriolets ne relève pas non plus de la garantie prolongée. Elle ne s’applique pas aux voitures de plus de 163 ch.

Préférez-vous ne pas avoir de franchise de 500 euros ? Voulez-vous profiter d’une garantie prolongée sans avoir à payer 499 euros en une seule fois ? Vous souhaitez bénéficier gratuitement d’une voiture de remplacement pour les réparations de plus de 1 jour ? Vous souhaitez bénéficier de 7 ans d’assistance gratuite et de dépannage en Belgique et en Europe (34 pays) ? Préparation au contrôle technique : Cardoen peut également l’organiser pour vous. Vous avez répondu plusieurs fois « Oui » à ces questions, Service + vous est destiné. Profitez de ce contrat d’entretien attractif à partir de 39 euros par mois.  

Jai encore une question !

Avez-vous toujours une question précise à laquelle vous ne trouvez pas de réponse ici ? Contactez ici notre service après-vente le plus proche de chez vous.

warranty

your certainty against big expenses

After the purchase of your new car at Cardoen you are entitled to two years statutory warranty. This two year period starts on the day you come to get your car. If you purchase a nearly new car, then the statutory warranty is one year. Do you wish to drive around with your new car for 7 years without worries then you can choose between the extended warranty or a Service + contract.

What is included in the warranty?

The legal warranty covers all normal repair costs due to mechanical, electrical and electronic components. Diagnosis and labour are also included.

What is not included in the warranty?

Wear and tear is not included in this warranty. Think for example about the replacement of tires, brakes or the clutch. These parts have a tough life and need replacement after a certain amount of time even when used normally. Also the parts that are maintenance related (oil, filters, sparkplugs) are not covered in the statutory or extended warranty. Would you like for this to be covered as well? Then Service + might be the thing for you.

Damage due to accidents, glass breakage, improper handling, vandalism, or gross negligence are not covered.

What should I do if I notice a defect?

If you notice something is wrong with your car (a dashboard light that starts blinking, a weird sound when you drive), then it is important to contact the Cardoen Service Center as soon as possible. The necessary contact information for the different branches are gathered for you here. If you need assistance and the Service Center is unreachable, then you can contact Touring if you are subscribed to their services. Are you uncertain about something, then we recommend contacting us as soon as possible. A small problem might be easy to fix, but if you neglect a small problem it can grow into a big problem.

Extended warranty

The extended warranty starts after the termination of the statutory warranty and is valid for a period of 5 years or until you reach 150 000 km on your counter. For just €499 you can benefit of 5 years extended warranty. In total you will have 7 years of warranty on your new car. The condition for you to be able to use this interesting formula, is that you maintain your car with due care and come to Cardoen for your car maintenance. Be sure to follow the prescriptions of your manufacturer and regularly check your oil, tire pressure etc.. Using your digital calendar for this might be a useful trick. Please note that there is a onetime franchise of 500 euro when you use the extended warranty.

Just like with the legal warranty damage due to accidents, glass breakage, improper handling, vandalism or gross negligence are not covered. Do you own a 4WD then damage caused by “off road” use is not covered. The roof mechanism of convertibles is not within the extended warranty. This warranty does not apply to vehicles with more than 163 hp.

Would you rather not have a franchise of 500 euros? Do you want to benefit from the extended warranty but don’t feel like paying the complete price at once? Does the idea of a free replacement car sound appealing to you (offered when the repairs take longer than a day)? Would you like 7 years free road and travel assistance in Belgium and Europe (34 countries)? Getting ready for the technical inspection is also something Cardoen can do for you. Did you reply “yes” multiple times to these questions, then Service + is definitely something for you. You are able to benefit from this interesting maintenance formula starting from 39 euros a month.

I still have an unanswered question!

Do still have a question to which you can’t find the answer here? If so, please contact the nearest Service Center.

Comfort +

je abonnement op comfortabel autoplezier !

Werking

Normaal gezien betaal je bij aankoop van een nieuwe wagen de volle 100%. Cardoen biedt je met Comfort+ een formule aan om op een goedkopere manier auto te rijden. Met Comfort+ rij je tot 5 jaar met een nieuwe auto (0 km) en betaal je enkel voor dat stuk dat jij gebruikt, niet voor wat je auto nadien nog waard is. Cardoen garandeert je op het einde nog 30% van de waarde van je auto, dus voor dat stuk hoef je niet in te staan. En zo betaal jij maar 70%. Hierdoor is je maandelijkse aflossing een stuk lager.

Service + inbegrepen

Dit is een onderhoudscontract waarbij alle onderhouds- en herstellingskosten zijn inbegrepen, alsook GRATIS pechverhelping in België & Europa. Meer info over Service + vind je terug op de website.

wat nadien ?

Ofwel kies je een nieuwe auto uit de Cardoen stock en rij je er vervolgens mee zolang je wil.

Ofwel neemt Cardoen je wagen terug en betaal jij niets meer.

Ofwel blijf je met de wagen rijden en betaal je de restwaarde (twv 30%).

Meer info over Comfort + en de maandelijkse aflossing voor deze wagen vind je bij je verkoper. Neem gerust contact met ons op !