Ontdek het ruime aanbod auto's van 25 merken aan de laagste prijs online & in onze 16 vestigingen.

Algemene voorwaarden van Cardoen.be


4 min. lezen

1. Algemeen

1.1. De website van Cardoen is toegankelijk via volgende link: www.cardoen.be.

1.2. De website wordt uitgegeven door NV DATOS, handeldrijvende onder de benaming “Cardoen”, met ondernemingsnummer 0425.303.824, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 950-958.

1.3. Met consument wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming “Cardoen”.

1.4. De toegang en het gebruik van de website worden geregeld door onderhavige voorwaarden alsook door de toepasselijke wet-en regelgeving. Deze voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn door de gebruikers van de website.

1.5. Cardoen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de toegang tot de website en de inhoud ervan ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn steeds diegene die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling/reservatie.

1.6. De nietigheid van een of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het geheel van de voorwaarden. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

2. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen, logo’s, design, beelden, animaties, tekst, video’s en andere tekens en inhoud op de site zijn eigendom van Cardoen. Deze elementen worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en mogen geenszins het voorwerp uitmaken van een reproductie zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cardoen.

3. Aansprakelijkheid

Cardoen is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen voor zover deze ondanks de bestaande controlemaatregelen, toch op de website van Cardoen zouden voorkomen. Evenmin is Cardoen aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Cardoen website zijn gelinked.

Cardoen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de website.

4. Persoonlijke gegevens

Alle informatie over de gebruikers wordt verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden vermeld onze privacy policy.

5. Producten en prijzen

De informatie en illustraties op de website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van het online plaatsen ervan op de website. Cardoen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een gemiddelde indruk van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van de scherminstellingen van de gebruiker.

6. Reservaties via de website

6.1. Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen te reserveren mits betaling van een borg ten bedrage van € 250. In dat geval wordt de wagen door Cardoen voor een periode van 6 dagen geblokkeerd.

6.2. Een klant kan maximaal een wagen reserveren via de website en zal per reservatie een borg ten bedrage van € 250 dienen te betalen.

6.3. Na reservatie zal de klant door Cardoen worden uitgenodigd om binnen een termijn van 6 dagen de wagen te komen bezichtigen.

6.4. De klant heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te kopen, eventuele opties toe te voegen, een andere wagen te kopen. Indien de klant de wagen of een andere wagen aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het ondertekenen van een verkoopovereenkomst en zal het bedrag van € 250 in mindering worden gebracht op de aankoopprijs.

6.5. Indien de klant beslist geen wagen aan te kopen en dit aan Cardoen laat weten of bij gebreke aan enige reactie binnen de 6 dagen na reservatie, zal de borg binnen de 30 dagen integraal door Cardoen worden terugbetaald aan de klant.

7. Bestellingen via de website

7.1. Iedere klant heeft de mogelijkheid om via de website een specifieke wagen aan te kopen/bestellen mits betaling van een voorschot ten bedrage van € 500. Een bestelling kan enkel op de site worden geregistreerd indien de klant een gebruikersaccount heeft geopend op de website.

7.2. Na betaling van het voorschot zal Cardoen de klant contacteren om concreet af te spreken in verband met de betaling en levering van het voertuig.

7.3. De bestelling zal na bezichtiging van de wagen in de vestiging van Cardoen worden bekrachtigd middels ondertekening van een verkoopovereenkomst. Het reeds betaalde voorschot van € 500 zal in mindering worden gebracht op de aankoopprijs.

7.4. De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn online aankoop/bestelling te herroepen. De termijn gaat in op het ogenblik dat het voertuig via de website door de consument werd besteld en de consument hiervan een bevestiging heeft ontvangen van Cardoen. Indien de consument wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen aan Cardoen, Boomsesteenweg 950-958,2610 Wilrijk of per e-mail.

7.5. In geval van tijdige herroeping wordt het betaalde voorschot binnen de 30 dagen teruggestort aan de consument.

8. Beschikbaarheid van de wagens

Cardoen kan niet garanderen dat alle op de website getoonde wagens effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren/bestellen.

In dat geval zal Cardoen de klant hieromtrent inlichten binnen de 48 uur na reservatie/bestelling.

In het geval een wagen niet beschikbaar is, en ongeacht eventuele bevestigingsmails die door Cardoen aan de klant werden verzonden, kunnen beide partijen, zonder vorm van schadevergoeding de transactie annuleren en zal er geen verkoop plaatsvinden.

Het door de klant betaalde voorschot/borg zal door Cardoen binnen de 30 dagen worden teruggestort aan de klant.

9. Overdracht van rechten en plichten

De klant kan vrij kiezen in welke autosupermarkt van Cardoen die vermeld staan op de website, hij/zij de wagen wil kopen/reserveren.

Indien de klant opteert voor een autosupermarkt die niet handelt onder NV DATOS zullen de rechten en plichten worden overgedragen aan de uitbater van de desbetreffende Cardoen vestiging.

10. Geschillen en toepasselijke recht

In geval van betwisting omtrent het gebruik van de website en de hierin vermelde voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar een andere (territoriaal) bevoegde rechtbank (consumentengeschillen).

11. Vertrouwelijkheid en veiligheid

Alleen personen met de juiste machtiging hebben toegang tot persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens alleen gebruiken als en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun opdracht. Ze zijn gebonden aan strikte professionele discretie en naleving van alle technische voorschriften die gericht zijn op het beschermen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die deze bevatten. Cardoen neemt interne technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoonlijke) gegevens in verkeerde handen vallen. Het pand, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden beschermd volgens interne regels.